Skip to content

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési alapfogalmak:

Személyes adat: A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés: Eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Sütik (cookie-k): A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Kapcsolati űrlap kitöltése során megadott adatok tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, más néven „GDPR”), továbbá Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

Adatkezelő kiléte és elérhetősége:

Adatkezelő: Gulyás Balázs Ádám (magánszemély)

Cím: 1138 Budapest, Úszódaru utca 3., 8.em./3.

E-mail: g.balazs.adam@gmail.com

Telefonszám: +36705187077

 

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre:

A Felhasználó (szolgáltatás iránt érdeklődő) az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg a Kapcsolati űrlapon keresztül:

Név: Az érdeklődő neve – a beazonosítást szolgálja, és nem szükséges, hogy a természetes személy személyazonossági igazolványában szereplő név legyen: ezt később, szerződéskötéskor szükséges csak megadnia.

Email cím: Az írásbeli kommunikációhoz szükséges – ahogy a Név esetében, itt sem szükséges, hogy valós személyes adatot tartalmazzon (érdeklődő neve vagy kilétére utaló legyen).

Telefonszám (opcionális): Telefonos visszahívásra, visszajelzésre, esetleg beazonosításhoz szükséges, amennyiben a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése előtt is tárcsázta már a Felhasználó a kapcsolatfelvételre megadott +36705187077 telefonszámot.

Személyes üzenet (opcionális): A szolgáltatás iránt érdeklődő előzetes elképzeléseit tartalmazhatja, a hatékonyabb kommunikáció érdekében. Nem szükséges megadni semmilyen személyes adatot ebben a részben sem.

A fenti személyes adatok megadásának kizárólagos célja, hogy a szolgáltatást nyújtó, és egyben a weboldalt üzemeltető személy – Gulyás Balázs Ádám – egyeztethessen a szolgáltatás iránt érdeklődőkkel, és velük kapcsolatba léphessen a Kapcsolati űrlap kitöltésétől számított 12 hónapig bezárólag.

 

A személyes adatok tárolásának ideje, valamint további kezelése:

A Kapcsolati űrlap során megadott kapcsolattartási- és személyes adatokat Adatkezelő a beérkezéstől számított 12 hónapig kezeli, majd törli mind a személyes levelezőrendszeréből (g.balazs.adam@gmail.com), mind a Tárhely (üzemeltető: Dotroll Kft., Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Adószám: Adószám: 13962982-2-42) üzenetküldő felületéről.

 

Sütik használatára vonatkozó szabályzat:

A gulyasbalazs.hu a szolgáltatás fejlesztése, továbbá a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ (Alapműködést biztosítő, valamint Teljesítményt növelő cookie-k). A gulyasbalazs.hu webhelyen történő látogatása során létrehozott sütik az alábbi kategóriába tartozhatnak:

Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.

A gulyasbalazs.hu használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét. A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára. A gulyasbalazs.hu fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa Süti (cookie) szabályzatát. Kérjük, hogy következő látogatásakor is tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices.

 

Az Érintett jogai:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

  1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

  1. i) kezelése jogellenes;
  2. ii) az érintett kéri;

iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

  1. iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  2. v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Jogorvoslati lehetőség

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegye fel Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa.

Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Érintett továbbá panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu